Rọ đá Polyester + Bao địa kỹ thuật (Thi công 1)

Dựng sàn công trình tạm thời Sử dụng Rọ đá Polyester và Bao địa kỹ thuật Để khắc phục hậu quả thiên tai, chúng tôi đã đề xuất một phương pháp để thỏa mãn 3 vấn đề chính là “ngày thi công ngắn nhất”, “hiệu quả loại bỏ” và “tính kinh tế” với Bao địa […]

Bao địa kỹ thuật – Đê kè mềm, 2tonbag

Bao địa kỹ thuật (Two-ton Bag) – Bao tải cát 2 tấn, Ống địa kỹ thuật, Vải địa kỹ thuật Bao địa kỹ thuật – Two-ton Bag : Ứng cứu sự cố thiên tai lũ lụt, chống sạt lở đất, gia cố nền đất yếu, làm đê kèm mềm. Hộ đê, kè sông kè bờ biển, công trình […]