Tag: rọ đá polyester

Rọ đá Polyester + Bao địa kỹ thuật (Thi công 1)

Dựng sàn công trình tạm thời Sử dụng Rọ đá Polyester và Bao địa kỹ thuật Để khắc phục hậu quả thiên tai, chúng tôi đã đề xuất một phương pháp để thỏa mãn 3 vấn đề chính là “ngày thi công ngắn nhất”, “hiệu quả loại bỏ” và “tính kinh tế” với Bao địa […]